Facturació electrònica

Què és la factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

- Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics
- Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi
- És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

A més, la llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el certificat digital durant el seu període de prescripció.

Entre els avantatges que suposa l'e.FACT destaquen:

Per a les administracions públiques:

- Reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.
- Les administracions podran anticipar els seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en el que s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.
- Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
- Estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les factures en paper.

Per als proveïdors:

- Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual)
- Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
- Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
- Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

El Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Ajuntament d'Arbúcies és el següent:
https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=734

Codis DIR3
- Oficina contable OC: L01170097
- Òrgan gestor OG: L01170097
- Unitat tramitadora UT: L01170097
- Oficina de registre: O00012933


Cercador