Organització Municipal

Comissió Informativa General
Està integrada per un membre de cadascun dels grups municipals, amb vot ponderat proporcional al nombre de regidors del grup al que representin, la qual es reunirà en sessió ordinària cada vegada que hi hagi sessió del Ple de l'Ajuntament, dos o tres dies hàbils abans del Ple Municipal, a les vuit de la tarda.

Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són un òrgan sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
Junta de Govern
La junta de govern local l'integren l'alcalde, Pere Garriga, i els regidors Maria Tayeda, Antoni Ronda, Martí Pastells i Manel Serras. La Junta de Goevrn està formada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos. No obstant això, a la Junta de Govern hi poden assistir tots els altres regidors de la Corporació, lliurement, amb veu i sense vot. Es celebra una Junta de Govern cada dimarts a les set del vespre, sempre i quan no hi hagi Ple Municipal.

La junta de govern té delegades les funcions següents:

- Ajornament i fraccionament dels deutes tributaris i altres de dret públic.

- Concessió de llicències d'obres i de llicències d'obertura d'establiment; concessió de llicències de tot tipus i autoritzacions i permisos diversos.

- Contractació d'obres, serveis i subministraments, en els termes que preveu la LBRL , i aprovació dels correlatius projectes.

- Execució de despeses i atorgament de subvencions.

- Liquidació, altes i baixes d'impostos, taxes i preus públics.

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
Patronats i Comissions
Junta Municipal d'Esports
President: L'alcalde o regidor/a en qui delegui
Vocals: Àngel Cabrero (EA), Albert Serra (CiU) i Jordi Bartomeus (ERC)


Junta Municipal de l'Emissora de Ràdio
President: L'alcalde o regidor/a en qui delegui
Vocals: Manel Serras (EA), Albert Serra (CiU) i Jordi Bartomeus (ERC)


Junta Municipal de la Llar d'Infants El Jardinet
President: L'alcalde o regidor/a en qui delegui
Vocals: Jaume Salmeron (EA), Marta Díez (CiU) i Ester Soms (ERC)


Patronat Municipal del Museu Etnològic del Montseny, "La Gabella"
President: L'alcalde o regidor/a en qui delegui
Vocals: Manel Serras, Antoni Ronda i Àngel Cabrero (EA; Joaquim Bohils i Marta Díez (CiU); Ester Soms (ERC)

Així mateix, designar com a vocals a:
- Narcís Soler i Masferrer, professor de la UdG i antic representant al patronat del museu per la Diputació de Girona.
- Montserrat Mataró i Pladesala, arqueòloga de Sant Feliu de Buixalleu.
- Josep M. Llorens i Ramos, del centre d'investigacions arqueològiques de Girona.
- Josep M. Rueda i Torres, museòleg, antic director del Museu Etnològic del Montseny.
- Carme Rosell i Pagès, directora de Minuartia, per la seva tasca i dedicació als temes relacionats amb el museu d'Arbúcies i el Parc Natural del Montseny.


Junta del Castell de Montsoriu
Delegat de l'ajuntament: L'alcalde o regidor/a en qui delegui


Agrupació de Defensa Forestal "Guilleries-Montseny"
L'alcalde o regidor/a en qui delegui
Representants de l'ajuntament: El regidor de Governació de l'Ajuntament: Martí Pastells

Ens de Conservació del Municipi d'Arbúcies
L'alcalde o regidor/a en qui delegui


Comissió especial de Comptes
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: Dos membres representants de l’equip de govern, del grup polític municipal d’EA; un membre representant del grup polític municipal de CiU i un membre representant del grup polític municipal d’ERC
Secretari: la Secretària de la corporació.


Consell Escolar Municipal
President: L’alcalde o regidor en qui delegui
Vocals: Jaume Salmeron (EA), Marta Díez (CiU)i Ester Soms (ERC)


Comissió de Turisme
President: L’alcalde o regidor en qui delegui
Vocals: Maria Tayeda (EA), Joaquim Bohils (CiU) i Jordi Bartomeus (ERC)
Ple Municipal
Controla i fiscalitza els òrgans de govern, i és on es prenen els acords i decisions que afecten el municipi. El Ple municipal l'integren tots els regidors i el presideix l'alcalde. Aproximadament se celebra un Ple municipal ordinari cada mes. El dia de la setmana fixat és el dijous a dos quarts de nou del vespre.

Alcalde-President: Pere Garriga i Solà (Entesa)

Secretària-Interventora: Joana M. Llor i Serra

Regidors:
Jaume Salmeron i Font (Entesa)
Àngel Cabrero i Méndez (Entesa)
M. Àngels Soler i Puigmacià (Entesa)
Anna Rotllant Caralt (Entesa)
Martí Pastells i Sánchez (Entesa)
Manel Serras i Vila (Entesa)
Judit Prat Gelpí (Entesa)


Ester Soms i Pagespetit (ERC)
Xavier Soler Temprano (ERC)

Aniol Pujolràs Frigola (CUP)
Núria Batlle Julià (CUP)


Tinències d'Alcaldia
Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre de la seva designació, i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'alcalde, que pot delegar-los l'exercici de determinades atribucions previstes a la llei.

Jaume Salmeron i Font, primer tinent d'alcalde

Àngel Cabrero i Méndez, segon tinent d'alcalde

Antoni Ronda i Rodríguez, tercer tinent d'alcalde

Mª Àngels Soler i Puigmacià, quarta tinent d'alcalde
Dipositari-Tresorer
La tresoreria dels ajuntaments té encomanades les funcions següents:

- Recaptar els drets i pagar les obligacions.

- Servir al principi d'unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions.

- Respondre als avals contrets.

La dipositària - tresorera de l'Ajuntament d'Arbúcies és el sr. Antoni Ronda Rodríguez.

Cercador