Policia Local

Policia Local Arbúciesampliar imatge

Adreça: Carrer Castell, 92
Telèfon: 686 945 650
e-correu: policia@ajarbucies.cat
Horari: ininterromput

El cos de policia local d'Arbúcies està format per onze agents, dos caporals i un sergent que gestionen la seguretat del poble i atenen les demandes ciutadanes i les emergències. El cos de policia local també s'encarrega de la mobilitat del municipi.

Principals tasques de la policia local, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.

- Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o als cossos de seguretat competents.

- Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.

- Exercir de policia judicial, d’acord amb l’article 12 i amb la normativa vigent.

- Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o als cossos de seguretat competents.

- Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan sigui requerida a fer-ho.

- Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan sigui requerida a fer-ho.

- Vigilar els espais públics.

- Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.

- Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.

- Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.

- Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.


Els vigilants a què es refereix l’article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. únicament poden complir amb les actuacions següents:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

Cercador