Residus

Residus

Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera. Tanmateix, en els darrers anys, tant a Catalunya com en el nostre poble, els residus municipals no han parat de créixer. El gran consumisme dels darrers anys i l’ús de materials d’un sol ús ens han portat a la gran generació de residus que estem fent avui dia.

Per aquest motiu, la normativa, tant catalana com europea, va situant progressivament la prevenció de residus com la primera prioritat de la gestió dels residus.

Es considera prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la seva perillositat, ja sigui amb una reducció en origen (minimització en les fases de disseny, producció, distribució o consum de l'ús de substàncies tòxiques i de matèries primeres) o amb la reutilització (el fet de tornar a usar un producte, ja sigui per a la mateixa funció inicial o una altra d'alternativa, en la seva forma original i sense cap modificació. Donat que no es requereix una transformació del producte, és més aconsellable que el reciclatge, ja que evita que l'objecte es converteixi en residu quan finalitzi definitivament el seu cicle de vida).


Els residus a Arbúcies

Als carrers d’Arbúcies tenim contenidors de Paper i cartró, d’envasos, de vidre, de matèria orgànica i de resta. A més, a les afores del poble, tenim la Deixalleria. Això vol dir que tots els arbuciencs i arbucienques podem separar les diverses fraccions i portar-les al contenidor que els correspon.

Durant el 2013 el municipi ha generat:
ResiduPes (Tones)% Respecte total 
Paper i cartró208,948%Reciclable 36%
Envasos105,474% Reciclable 36%
Vidre149,686% Reciclable 36%
Orgànica287,0211% Reciclable 36%
Deixalleria163,887%Reciclable 36% 
Resta1.628,7364% No reciclable
Total2.543,72100% 

Arbúcies 2013:
391 kg de residus/persona*any
1,07 kg de residus/persona*dia

Quan fem una comparativa amb la resta de la comarca i del país veiem (dades 2012):
 Tn residus reciclables% respecte total generatTn residus no reciclables% respecte total generatKg, residus Habitant * anyKg, residus Habitant * dia
Arbúcies1.300,8045%1.576,8555%4271,17
La Selva34.053,0031%74.984,0069%6291,72
Catalunya1.457.942,9239%2.275.315,7861%9431,35

Arbúcies ho està fent força bé i això fa que la quantitat de residus separats i portats al contenidor que els correspon segons la fracció que es tracta sigui molt superior que la mitja de la comarca i de la mitja de Catalunya.

I parlant de números totals, veiem que els arbuciencs/es generen menys residus l’any que la mitja de la comarca i de Catalunya.

Tot i això, si ens fixem en una bossa “tipus”, i mirem el seu interior veurem que està composada en un 7% de vidre, un 12% d’envasos, un 18% de paper i cartró, un 36% de matèria orgànica i un 27% de resta i altres materials. Això vol dir que el 73% dels residus que generem són reciclables (Arbúcies, any 2013, 36%)

Bossa reciclatge Medi ambient Arbúcies

Recollida de residus a Arbúcies
Arbúcies té un sistema de recollida on les àrees de contenidors permanents se sumen als contenidors no permanents situats a molts carrers entre dilluns i dissabte al matí. D’aquesta manera tots els veïns tenen els contenidors a prop de casa i no han de fer trajectes llargs fins trobar un lloc on deixar els seus residus.

Horari de contenidors no permanents
Dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9, resta i matèria orgànica

Horari de contenidors permanents
Els contenidors permanents de resta i orgànica es recullen el dilluns, dimecres, divendres i dissabte a partir de les 7 del matí. Els de paper, envasos i vidre 3 cops a la setmana segons la ruta del camió.

Horari de recollida grans productors
Dilluns, dimecres, divendres i dissabte, de 7 a 9, resta i matèria orgànica
Dimarts al matí, paper i cartró comercial

Recollida de voluminosos
Cal trucar a NORA (empresa que realitza el servei) i us diran dia i condicions de recollida. Telèfon 902 103 493 (cost de trucada local).


Cercador