Sessió Ordinària 03/04/08

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, d’actes de sessions anteriors.

Descarregar mp32. Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords adoptats en sessió del Ple del 21 de febrer de 2008

Descarregar mp33. Donar compte liquidació Pressupost 2007

Descarregar mp34. Donar compte renovació de pòlissa amb el Banc de Sabadell Atlántico

Descarregar mp35. Acceptació subvenció del Departament d’educació de la Generalitat, destinada a la llar d’infants, curs 2007-2008

Descarregar mp36. Sol•licitud subvenció complementària al PUOSC per ampliació del cementiri, 2a. fase, subfase 2-A

Descarregar mp37. Aprovació definitiva projecte reformat nova llar d’infants

Descarregar mp38. Aprovació inicial denominació de carrers de la vila

9. Moció de NIUS d’adhesió a la xarxa de municipis que conformen la mobilitat sostenible a través del cotxe compartit

10. Moció de l’Entesa pel Progrés d’Arbúcies, sol•licitant la instal.lació de desfribil•ladors a les instal•lacions esportives municipals

11. Moció de CUPA sobre el model de seguretat

12. Informes Conselleries

13. Proposicions i preguntes


Cercador