Sessió Ordinària 16/10/08

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords adoptats en sessió de Ple municipal

Descarregar mp3


2. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 1/2008

Descarregar mp3


3. Aprovació concertació d’una operació de crèdit

Descarregar mp3


4. Aprovació provisional expedient de modificació d’ordenances que regiran l’any 2009

Descarregar mp3


5. Aprovació inicial nova ordenança relativa a la taxa per recollida d’escombraries que regirà a partir de l’1 de gener de 2009, i derogació de l’ordenança anterior

Descarregar mp3


6. Aprovació inicial nova ordenança relativa a l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres que regirà a partir de l’1 de gener de 2009, i derogació de l’ordenança anterior

Descarregar mp3


7. Aprovació inicial nova ordenança que regirà a partir de l’1 de gener de 2009, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general i derogació de les 2 ordenances anteriors, núm. 36 i núm. 42

Descarregar mp3


8. Delegació al Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària relativa al procediment de comprovació limitada i de la inspecció tributària, per a la Taxa d’aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general (Taxa de l’1,5% sobre els ingressos bruts)

Descarregar mp3


9. Presentació d’al•legacions davant del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat , en referència a la planificació definitiva del PUOSC per al 2009: sol•licitud de canvi d’anualitat de l’obra Reordenació urbana del centre de la Vila.

Descarregar mp3


10. Presentació d’al•legacions davant del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat , en referència a la planificació definitiva del PUOSC per al 2009. Sol•licitud d’inclusió d’una nova obra per al 2009: Obres d’urbanització de la plaça de la Pau, 2a fase.

Descarregar mp311. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic pel qual es cataloguen les masies i cases rurals radicades en sòl no urbanitzable del municipi d’Arbúcies.

Descarregar mp3


12. Donar compte al Ple de la renúncia al càrrec del regidor Josep Botifoll i la regidora Anna Tornés, del grup municipal d’ERC

13. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3

Cercador