Servei Intermediació en Habitatge

 

Protocol contra desnonaments 

El ple municipal de setembre de 2015 declara Arbúcies com a poble lliure de desnonaments. De l'acord de ple, se'n deriva un protocol d'actuació participat per Alcaldia/Tinent d'Alcalde, tècnics,es de serveis socials i jutjat de pau. El protocol té l'objectiu de permetre que la família afectada per una execució hipotecària o de lloguer pugui quedar-se a a casa seva aplicant diverses fòrmules: Dació en pagament/lloguer social, pla de pagament de deute.....

El protocol ha permès aturar 30 desnonaments previstos a Arbúcies (entre setembre de 2015 i gener 2019).
 

Habitatge de lloguer social

L'Ajuntament d'Arbúcies va declarar el municipi vila lliure de desnonaments per tal de donar suport a aquells col·lectius socials més vulnerables i en defensa del dret de l'habitatge com a dret humà i fonamental. 

L'acord adoptat pels grups municipals referma el compromís municipal amb les persones i famílies que estan patint situacions econòmiques i socials que posen en risc l'accés a un habitatge digne. Així doncs, a 1 de gener del 2016 es va activar l'ordenança per aplicar sancions a les entitats jurídiques que no promoguin el lloguer social en finques buides. També es va posar en marxa la redacció i execució d'un protocol d'atenció a les famílies afectades en coordinació amb l'àrea d'atenció a les persones, habitatge, governació i jutjat de pau. I, a més, establir un sistema d'ajuts al lloguer de manera temporal per a famílies en situació de vulnerabilitat i que hagin perdut la seva vivenda principal. 

Aquesta declaració té com a objectiu garantir el dret a l'habitatge, un dret que ens els últims anys s'ha vist afectat pels efectes de la crisi econòmica i, malauradament, a Arbúcies no ha estat una excepció, ja que en els darrers anys, nombroses famílies han perdut el seu habitatge i ha calgut negociar amb les entitats financeres diferents solucions. Solucions que no condemnessin a persones i famílies a situacions d'economia submergida i precarietat absoluta a causa de l'endeutament privat. Arbúcies també disposa d'un immoble per a emergències socials que es destina de manera temporal a persones que pateixen, entre altres casos, violència de gènere o que dormen habitualment al carrer.

 

Habitatge d’emergència social/acollida temporal 

El servei d'acolliment temporal d'urgència per a persones adultes en situació d'exclusió social és un servei de suport a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de condicions sociofamiliars per romandre al seu habitatge o que no disposen d'habitatge.

Els destinataris seran persones que tot i valent-se per elles mateixes per a les activitats de la vida diària, presenten la necessitat de caràcter conjuntural d'atenció social urgent de ser allotjades, a causa de conflictes familiars, desnonaments, violència familiar, abandonament, aiguats, incendis o altres circumstàncies imprevisibles, o que es trobin en una situació de greu risc social.

La valoració de l'estat de necessitat i la proposta d'acolliment al servei seran efectuades per les treballadores socials o educadores socials dels serveis bàsics d'atenció social, després d'haver realitzat un estudi exhaustiu de la situació i d'haver acreditat documentalment totes aquelles circumstàncies que s'escaigui. Es treballarà amb la previsió d'una estada màxima de tres mesos, que es podrà prorrogar per un període màxim de tres mesos més, prèvia fonamentació expressa del professional referent del servei i simultàniament es realitzarà una intervenció social intensiva per trobar una alternativa i solucions a les carències de les persones o famílies beneficiàries d'aquest servei.