Pla Local Educació 2022-2026

El nou Pla Local d’Educació d’Arbúcies (PLEA) per als anys 2022 – 2026 és  una actualització i renovació del PLEA que es va redactar al 2017. La seva elaboració ha comptat amb la participació dels diferents agents educatius del municipi (AMPA, Consell Escolar Municipal, direccions dels centres educatius, tècnics municipals, famílies...) i també dels tres grups municipals que hi ha al consistori. 

El PLEA és una eina per a millorar les polítiques i el treball en xarxa en educació al municipi.
La iniciativa d’elaborar un Pla Educatiu sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament i del Consell Escolar Municipal (CEM) de revisar l’estat educatiu del municipi i d’avançar cap a una estratègia educativa cada cop més integral, que vagi més enllà de l’educació reglada obligatòria. 

A grans trets, els objectius del PLEA són:
- Obtenir un diagnòstic en profunditat de la situació educativa al municipi, especialment en relació a les situacions que generen més preocupació entre la comunitat educativa. 
- Visualitzar tots els recursos i activitats educatives que hi ha al municipi.
- Provocar un debat i consens social, tècnic i polític entorn a la qüestió educativa.
- Traçar una estratègia d’acció, orientada: crear més recursos allà on són necessaris; donar sentit (endreçar, integrar...) a allò que ja està en marxa però li manca estructura o coherència; i millorar el treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius del municipi. 

I pel que fa a les conclusions, el Pla recull unes 30 accions a impulsar en els propers quatre anys, entre les quals hi ha consensuar nous cicles formatius a l’INS Montsoriu, avançar en l’ideari de Poble Educador amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament, recuperar i actualitzar la Guia Educativa amb l’oferta formativa municipal, organitzar tallers i xerrades formatives per a famílies, replantejar el Centre Obert i adaptar-lo a les necessitats educatives dels infants i joves, promoure i dissenyar un Camí Segur a l’escola, innovar en els espais verds del municipi, potenciar la igualtat de gènere o reforçar l’acollida escolar a les famílies nouvingudes, entre d’altres.