Administració Electrònica

Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’Internet a les Administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics.

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions.

Des de l'àrea d'informàtica i Noves Tecnologies es dona el suport intern necessari per desenvolupar aquest nou model d'administració adaptada al segle XXI. 

 

Els principis de l’Administració electrònica

L’Administració electrònica permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient; facilita l’acostament als ciutadans, multiplica els canals pels quals els ciutadans s’hi poden relacionar i en simplifica les relacions.

L’Administració electrònica s’inspira en els principis següents:

 • Multicanalitat: l’Administració pública ha de promoure la provisió dels serveis que s’ofereixen mitjançant tots els canals disponibles per a la ciutadania, quan sigui tècnicament possible i econòmicament viable.
 • Simplificació administrativa i documental prèvia: oferir un servei electrònic a la ciutadania ha d’anar sempre precedit per l’eliminació de requisits, documents, tràmits i actuacions no necessàries per a la finalitat pública perseguida, aprofitant les noves possibilitats que proporcionen les noves tecnologies, és a dir, l’Administració pública ha de simplificar el com es fan els tràmits i reduir el nombre de documents que es demanen als ciutadans.
 • Publicitat i transparència administrativa: l’ús de mitjans electrònics ha de facilitar la participació dels ciutadans, les empreses i les organitzacions en l’activitat administrativa, i fer possible que els ciutadans puguin consultar els seus tràmits.
 • Accessibilitat: l’Administració pública ha de garantir l’accés màxim per part dels ciutadans a les seves informacions i serveis, i s’ha de poder adaptar a les característiques dels usuaris potencials, siguin quines siguin les seves limitacions.
 • Cooperació entre administracions públiques: les administracions públiques han de cooperar per facilitar el procés d’implantació de l’Administració electrònica i garantir la interoperabilitat, és a dir, la possibilitat d’intercanviar informació entre administracions i institucions, amb l’objectiu d’evitar la presentació de documents per part dels ciutadans, empreses i organitzacions.
 • Economies d’escala: l’Administració ha d’estimular i establir sistemes tecnològics únics que permetin un ús comú per part dels diferents departaments i administracions públiques catalanes i, així, assolir un estalvi econòmic i de treball invertit.
 • Neutralitat tecnològica: l’Administració ha de garantir la utilització dels mitjans tecnològics que siguin més adients, sense encadenar-se amb cap interès privat.
 • Principi de proporcionalitat: l’Administració no ha de caure en un excés de rigor innecessari pel fet de relacionar-se en xarxa; a vegades les TIC poden donar desconfiança, pel fet de ser una nova eina de comunicació, cosa que se supleix amb més mesures de seguretat que dificulten el procediment i, per tant, la proximitat i interactuació entre Administració i ciutadania.
 • Seguretat jurídica del document públic: s’ha de garantir la veracitat del document públic.
   

Els beneficis de l’Administració electrònica

L’Administració electrònica aporta beneficis importants, tant per a la ciutadania com per a la mateixa Administració:

 • Per a la ciutadania:
  • Accessibilitat als serveis públics 24 hores els 7 dies de la setmana
  • Simplicitat en les tramitacions amb l’Administració
  • Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei requerit
  • Eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l’Administració
  • Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació de l’accés a les noves tecnologies, etc.
 • Per a les administracions:
  • Millora del servei i, per tant, de la imatge de l’Administració
  • Millora de l’eficiència interna
  • Integració dels diferents canals de prestació
  • Foment de l’ús generalitzat de les noves tecnologies
  • Generació de fortes economies d’escala (cost de transacció més baix)
  • Impuls profund de la transformació de l’Administració