Associació de Cooperació per al Desenvolupament de Bantantodicori

Una imatge enviada per l'associacióampliar imatge

President: Antoni Ridorsa Marfa

Adreça: carrer de la Selva, 4

Correu electrònic: toniridorsa@infonegocio.com
L’Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori, associació degudament registrada i sense ànim de lucre, es constitueix amb la missió bàsica de millorar les condicions de vida de les persones més desfavorides d’Àfrica. Concentrem la nostra tasca en projectes de cooperació, treballant conjuntament amb organitzacions locals, amb la fi d’emprendre accions dirigides a millorar les seves condicions de vida a partir de les seves prioritats. Ho fem sense crear dependències, acompanyant-les en el procés d’accedir a uns mitjans de vida sostenibles, sense perdre la seva identitat ni diversitat.
La definició de la societat i els seus objectius resten clarament exposats en els estatuts aprovats en assemblea de data 8 de febrer de 2006.

Som un grup multidisciplinari de persones solidàries amb els problemes de països en vies de desenvolupament. Sense personal remunerat ni despeses d’infraestructura administrativa, destinem el 100% dels fons recaptats als projectes de cooperació.

Pensem que la solidaritat consisteix en caminar junts i aprendre dels pobles on enviem ajuts i creiem que és fonamental la participació de la població autòctona en la construcció, manteniment i gestió de projectes de cooperació.

Cercador