21/05/2020 - Atenció a les persones

La Generalitat obre una línia d’ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la Covid-19

Es pot sol·licitar des d’avui i fins al 30 de setembre de 2020

L’ajut que obre la Generalitat es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre. Així, l’ajut màxim per a una família de Barcelona seran 4.500 euros, per als sis mesos. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres, l’import total de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Despeses superiors al 35% dels ingressos
Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Quant als ingressos, els requisits són els següents:
Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.

No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.

Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

Presentació telemàtica i atenció telefònica
Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut aquí.

També s’han posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores. També està disponible el telèfon de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 93 864 12 12.

En el cas que al municipi de residència o al consell comarcal corresponent existeixi una Oficina Local d’Habitatge que gestioni els ajuts, es facilitarà el seu número de telèfon i la informació sobre una possible atenció presencial quan es truqui al 900 922 841.

Trobareu tota la documentació necessària al web de l’Ajuntament, fent clic aquí