19/06/2020 - Salut

Avui, 19 de juny, Catalunya entra en la fase de represa

L’ús de la mascareta continua sent obligatori, així com mantenir la distància de seguretat

Des del 18 de juny tot Catalunya ha superat la fase 3 amb lliure mobilitat interna a tot el territori de Catalunya. Avui, divendres 19 de juny, entra en vigor la fase de represa, que comporta la lliure mobilitat per tot el territori de Catalunya com també poder realitzar totes les activitats sense que cap estigui prohibida, amb les condicions que s’indiquen a continuació.

Distància de seguretat
Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. A més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona, excepte que per la tipologia de l’activitat hi hagi vigents valors més restrictius.

Mascaretes
• Ús per persones de 6 anys en endavant.
• A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
• En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no és necessari dins de la cabina i a les cobertes o espais exteriors si es pot mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5m.
• Si tots els ocupants d’un vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no serà necessari.
• No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
• Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Reunions i trobades
Es permeten les reunions i trobades entre persones, incloent-hi la pràctica esportiva no professional ni federada, sempre que no comportin aglomeracions ni superin els aforaments vigents en cada cas.

Protecció de la població especialment vulnerable
Les persones titulars de les diverses activitats han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

Fins al 24 de juny inclòs, espais de concurrència pública
A més, fins al 24 de juny inclòs, als espais de concurrència pública s’han de mantenir les limitacions d’aforament següents:

• Les previstes als plans sectorials d’activitats elaborats d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020.
En cas que no n’hi hagi:
o Edificis i espais tancats: 50% del màxim autoritzat en situació de normalitat.
o Espais a l’aire lliure: 75% del màxim autoritzat en situació de normalitat.

A partir del 25 de juny inclòs, aforaments als espais de concurrència pública
• En edificis i espais tancats:
o Un màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassignats.
o 2,5 m2 per persona. Es pot reduir aquest espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:
- Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents o es fa preassignació de localitats.
- Es preveuen mesures de circulació que evitin aglomeracions.
• En activitats a l’aire lliure:
o El valor corresponent a 2,5 m2 per persona.
o Es pot reduir l’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:
- Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents, hi ha control d’accés i sortida i dels fluxos interns.
- I, a més, hi ha un màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats per sector (espais limitats no permeables entre sí).

Establiments d’hostaleria i restauració
En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de garantir la distància d’1,5 metres entre persones.