Notificacions electròniques

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica cal l'autorització de la persona interessada.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud, rebreu un correu electrònic a l'adreça que s'hagi facilitat en el moment de la sol·licitud, i hi haurà una adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament d'Arbúcies, on podreu accedir a la notificació seleccionant un dels següents sistemes de validació:

  1. Mitjançant certificat digital
  2. Amb clau d'accés, que us enviarà el sistema a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil que hàgiu facilitat a la sol·licitud.


Des del moment del dipòsit de la notificació, disposeu de 10 dies naturals per accedir a la notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

Podeu revoar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment a través del mateix formulari d'alta.