Ordenances i taxes

-01- Impost sobre Béns Immobles (IBI) (pdf, 84 kB)

-02- Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) (pdf, 268 kB)

-03- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (pdf, 62 kb)

-04- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (pdf, 447 kb)

-05- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (pdf, 71 kb)

-06- Contribucions Especials (pdf, 77 kb)

-07- Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació (pdf, 182 kb)

-08- Taxa per expedició de documents administratius (pdf, 514 kB)

-09- Taxa per llicència d'obertura d'establiments (pdf, 275 kB)

-10- Taxa del cementiri municipal (pdf, 259 kB)

-11- Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (pdf, 461 kB)

-12- Taxa per l'ús privat de la "Sala del Bosc" del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (pdf, 299 kB)

-13- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública (pdf, 49 kB)

-14- Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública (pdf, 52 kB)

-15- Taxa per ocupació de via pública amb rases i sondatges (pdf, 47 kb)

-16- Taxa per l'ocupació de via pública amb mercaderies, materials de construcció i altres (pdf, 263 kb)

-17- Taxa per ocupar terrenys d'ús públic (taules-cadires...) amb finalitat lucrativa (pdf, 256 kB)

-18- Taxa per parades, barraques, casetes, espectacles i ambulants (pdf, 257 kB)

-19- Taxa per les ocupacions de subsòl, sòl i via pública (pdf, 359 kB)

-20- Taxa per a la reserva de via pública en càrrega i descàrrega (pdf, 52 kB)

-21- Preu públic per assistència a l'Esplai Infantil (pdf, 431 kB)

-22- Taxa per a la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions esportives (pdf, 256 kB)

-23- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer (pdf, 44 kb)

-24- Ordenança de control i tinença d'animals i taxa per registre i control (pdf, 242 kB)

-25- Taxa per la utilització de la sala d'exposicions del MEMGA amb finalitat lucrativa (pdf, 36 kb)

-26- Ordenança Municipal de Circulació (pdf, 224 kb)

-27- Ordenança General de Neteja (pdf, 119 kb)

-28- Ordenança municipal d'Arbúcies reguladora del soroll i les vibracions - Annex Mapa de capacistat Acústica (pdf, 2,90 MB)

-28- Ordenança municipal d'Arbúcies reguladora del soroll i les vibracions (pdf, 360 kB)

-29- Ordenança abocaments aigües residuals (pdf, 167 kb)

-30- Ordenança municipal reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes (pdf, 335 kb)

-31- Ordenança General reguladora dels preus públics (pdf, 34 kb)

-32- Preu públic per assistència a l'Escola d'Adults (pdf, 395 kB)

-33- Preu per a l'assistència als concerts dins els cicles organitzats per l'ajuntament (pdf, 35 kb)

-34- Taxa per visites del públic al Museu Etnològic del Montseny La Gabella (MEMGA) (pdf, 37 kb)

-35 - Intervervenció administrativa municipal de les activitats sense procediment específic (pdf, 564 kB)

-36- Ordenança fiscal Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (pdf, 450 kB)

-37- Preu públic per assistència a la Llar Infantil (pdf, 354 kb)

-38- Ordenança Municipal per a la gestió de Runes i Terres (pdf, 67 kb)

-39- Regulació de la intervenció administrativa en eles actes d'edificació i ús del sòl al municipi d'Arbúcies (pdf, 37 kb)

-40- Ordenança Municipal reguladora de les piscines d'ús públic (pdf, 273 kb)

-41- Ordenança fiscal utilització deixalleria (pdf, 77 kb)

-42- Taxa per la prestació del servei menjador escolar de la llar d'infants municipal (pdf, 605 kB)

-45- Ordenança reguladora del servei d'estacionament limitat a la via pública (pdf, 48 kb)

-46- Ordenança fiscal reguladora estacionament vehicles de tracció mecànica a la via pública (pdf, 321 kb)

-47- Taxa de Bústies de recollida de correspondència (pdf, 40 kb)

-48- Ordenança general de residus urbans (pdf, 232 kb)

-49- Ordenança de Civisme (pdf, 240 kb)

-50- Ordenança reguladora del preu públic per usos privats dels espais públics en els equipaments municipals (pdf, 588 kB)

-51- Taxes i normativa per a la reproducció de fons de l'arxiu històric municipal d'Arbúcies i del MEMGA (pdf, 83 kb)

52 - Fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l'Ajuntament d'Arbúcies (pdf, 291 kB)

-53- Ordenança per incentivar l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables (pdf, 353 kb)

-54-Ordenança de venda ambulant (pdf, 106 kb)

55 - Gestió de cobrament mitjançant el sistema de fraccionament gratuït unificat (pdf, 29 kB)

-56- Ordenança fiscal reguladora de preus públics i taxes de la Biblioteca Municipal (pdf, 18 kB)

-57- Preu públic per la prestació del servei d'ajuda psicològica (pdf, 300 kB)

-58- Servei d'ajuda al domicili (pdf, 186 kB)

-60- Ordenança reguladora de les prestacions personals en benefici de la comunitat (pdf, 39 kB)

Cercador