Ordenances i Taxes Municipals

 

Número Títol Arxiu (PDF)
01 Impost sobre béns immobles - IBI (actualizada 2024) Descarregar
02 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Descarregar
03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Descarregar
04 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (actualitzada 2024) Descarregar
05 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) - En vigor fins el 09-05-2022 Descarregar
05 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) - En vigor des del 30-06-2022 Descarregar
06 Contribucions especials Descarregar
07 Ordenança fiscal general de gestió, inspeccció i recaptació Descarregar
08 Taxa per expedició de documents administratius (actualitzada 2024) Descarregar
09 Taxa per llicència d'obertura d'establiments (actualitzada 2024) Descarregar
10 Taxa del cementiri municipal Descarregar
11 Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (actualitzada 2024) Descarregar
12 Taxa per l'ús privat de la "Sala del bosc" del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella Descarregar
13 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defecutosament a la via pública Descarregar
14 Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública Descarregar
15 Taxa per ocupació de via pública amb rases i sondatges (actualitzada 2024) Descarregar
16 Taxa per l'ocupació de via pública amb mercaderies, materials de construcció i altres Descarregar
17 Taxa per ocupar terrenys d'ús públic (taules-cadires...) amb finalitat lucrativa (actualitzada 2024) Descarregar
18 Taxa per parades, barraques, casetes, espectacles i ambulants Descarregar
19 Taxa per les ocupacions de subsòl, sòl i via pública Descarregar
20 Taxa per a la reserva de via pública en càrrega i descàrrega Descarregar
21 Preu públic per assistència a l'Esplai Infantil Descarregar
22 Taxa per a la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions esportives Descarregar
23 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer Descarregar
24 Ordenança de control i tinença d'animals i taxa per registre i control (actualitzada 2024) Descarregar
25 Taxa per la utilització de la sala d'exposicions del MEMGA amb finalitat lucrativa Descarregar
26 Ordenança Municipal de Circulació Descarregar
27 Ordenança General de Neteja Descarregar
28

Ordenança municipal d'Arbúcies reguladora del soroll i les vibracions

Annex mapa de capacitat acústica

Descarregar

Descarregar

29 Ordenança abocaments aigües residuals Descarregar
30 Ordenança municipal reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes (actualitzada 2024) Descarregar
31 Ordenança General reguladora dels preus públics Descarregar
32 Preu públic per assistència a l'Escola d'Adults (actualitzada 2024) Descarregar
33 Preu per a l'assistència als concerts dins els cicles organitzats per l'ajuntament Descarregar
34 Taxa per visites del públic al Museu Etnològic del Montseny La Gabella (MEMGA) Descarregar
35 Intervervenció administrativa municipal de les activitats sense procediment específic Descarregar
36 Ordenança fiscal Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Descarregar
37 Preu públic per assistència a la Llar Infantil (actualitzada 2024) Descarregar
39 Regulació de la intervenció administrativa en eles actes d'edificació i ús del sòl al municipi d'Arbúcies Descarregar
40 Ordenança Municipal reguladora de les piscines d'ús públic Descarregar
41 Ordenança fiscal utilització deixalleria Descarregar
42 Preus públics del Servei Municipal d'Acció Climàtica d'Arbúcies (SEMAC) Descarregar
43 Taxa reguladora drets d'examen Descarregar
44 Taxa per la prestació de serveis per la celebració de matrimonis civils a l'Ajuntament d'Arbúcies (actualitzada 2024) Descarregar
45 Ordenança reguladora del servei d'estacionament limitat a la via pública Descarregar
46 Ordenança fiscal reguladora estacionament vehicles de tracció mecànica a la via pública Descarregar
47 Taxa de Bústies de recollida de correspondència Descarregar
48 Ordenança general de residus urbans Descarregar
49 Ordenança de Civisme Descarregar
50

Ordenança reguladora del preu públic per usos privats dels espais públics en els equipaments municipals

Descarregar
51

Taxes i normativa per a la reproducció de fons de l'arxiu històric municipal d'Arbúcies i del MEMGA

Descarregar
52 Fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l'Ajuntament d'Arbúcies Descarregar
53 Ordenança per incentivar l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables Descarregar
54 Ordenança de venda ambulant Descarregar
55 Gestió de cobrament mitjançant el sistema de fraccionament gratuït unificat Descarregar
56 Ordenança fiscal reguladora de preus públics i taxes de la Biblioteca Municipal Descarregar
57 Preu públic per la prestació del servei d'ajuda psicològica Descarregar
58 Servei d'ajuda al domicili Descarregar
59 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram (actualitzada 2024) Descarregar
60 Ordenança reguladora de les prestacions personals en benefici de la comunitat Descarregar
61 Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits Descarregar
62 Taxa per la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent Descarregar
63 Ordenança municipal de l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal - VMP (nova 2024) Descarregar