Pacte d'alcaldes

Arbúcies ja és un dels més de 3.500 municipis europeus que ha signat el pacte d'alcaldes

L’1 de desembre de 2011 el Ple del municipi d’Arbúcies va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes. Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.

El Pacte d’alcaldes és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic.

L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l'acció de govern.

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en més d’un 20 % el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a:

- Preparar un inventari de referència d’emissions com a recull de les dades de partida;
- Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament del municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius;
- Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció que mostri els resultats provisionals (cada quatre anys);
- Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa l'organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia);
- Difondre el missatge del Pacte d’alcaldes, en particular a altres autoritats locals a fi que s'hi adhereixin i participin en els esdeveniments més importants (per exemple, en les celebracions del Pacte d’alcaldes i en les sessions o tallers temàtics);
- Acceptar, els signants, que deixaran de ser membres del Pacte en cas de no presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES o els informes de seguiment).

Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són:

- El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.
- Mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a través de mecanismes financers concrets per ajudar els signants del Pacte a complir els seus compromisos.
- Visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres territoris, etc.

Per tal d’assolir aquest objectiu tan ambiciós, l'ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona i el CILMA, ha redactat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). El PAES inclou un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del municipi i defineix les accions necessàries per tal d'assolir els objectius del pacte d’alcaldes.

Les accions es centren, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l'enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, com també en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.

Així mateix, també es té en compte l’àmbit domèstic. És aquí on la ciutadania ha de tenir un paper molt important, tant en el canvi d’hàbits com en les petites accions que poden millorar l'eficiència energètica de la seva llar.

- Document PAES Arbúcies

Més informació del Pacte d’Alcaldes:
Pacte d'alcaldes a les comarques gironines per a una energia sostenible local

Covernant of Mayors commited to local sustainable energy

Sustainable energy week 23-27 june 2014

Cercador