Sessió ordinària 19-12-2019

A les 20.30 h a la sala de plens de l'Ajuntament

1.Aprovació d'actes de sessions anteriors:
- Acta Ple de l’11/09/2019
- Acta Ple de l’01/10/2019
- Acta ple del 15/10/2019
- Acta Ple del 28/10/2019
- Acta Ple de l’11/11/2019

2.Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona i d'accés al servei
3.Ratificació del decret del 13/11/2019 de sol·licitud de subvenció al PUOSC 2020-2024
4.Donar compte al Ple, del decret de delegació de l'alcaldia de Joanet
5.Donar compte al Ple del decret de l'alcaldia de nomenament de delegats de l'alcaldia
6.Moció del grup municipal d'Entesa per Arbúcies de suport a les treballadorEs i treballadors de l'empresa Jocavi

7. Propostes d’urgència:

7.1 Aprovació definitiva de la constitució de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny i del conveni que la regula

7.2 Moció consensuada per ERC-ARBÚCIES i ENTESA PER ARBÚCIES, per una administració socialment responsable

8. Proposicions i preguntes

Cercador