Pressupost Municipal

Pressupostos 2023

En sessió plenària del dia 10 de de maig de 2023 es va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arbúcies per l’exercici 2023, així com el del seu organisme autònom “Patronat del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella”.

S’ha exposat al públic, a partir de l’edicte publicat en el BOP núm. 94 de data 16 de maig de 2023, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.

D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.