Pressupost Municipal

Pressupostos 2020

En sessió plenària del dia 23 de març de 2020 es va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arbúcies per l’exercici 2020, així com el del seu organisme autònom “Patronat del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella”.

S’ha exposat al públic, a partir de l’edicte publicat en el BOP núm. 64 de data 31 de març de 2020, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.

D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.