Pressupost Municipal

Pressupostos 2022

En sessió plenària del dia 11 de febrer de 2022 es va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arbúcies per l’exercici 2022, així com el del seu organisme autònom “Patronat del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella”.

S’ha exposat al públic, a partir de l’edicte publicat en el BOP núm. 34 de data 18 de febrer de 2022, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.

D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.