Sessió extraordinària 17-09-2018

Ordre del dia

1.Motiu de la urgència de la sessió de Ple del dia 17 de setembre de 2018.

2 Aprovació Pla de sanejament financer preventiu, en atenció a la concertació d'una
operació de crèdit.

3. Aprovació d'expedient de suplement de crèdit núm. 3-SC 2/2018.

4. Concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, amb l'entitat CaixaBank.

5. Aprovació a l'adhesió amb Diputació de Girona, per al Servei d'Assistència en
l'exercici de control intern a les Entitats Locals.

Cercador