Sessió extraordinària 18/12/08

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords adoptats en sessió del Ple Municipal.

2. Donar compte al Ple dels Decrets de l’Alcaldia del 21 de novembre de 2008 en matèria de nomenaments.

3. Aprovació formalització del Pacte de Salut per al Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior, la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’esmentat territori i els seus estatuts.

4. Resolució d’al.legacions presentades per ENTESA i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances que regiran l’any 2009.

5. Resolució d’al.legacions presentades per ENTESA i aprovació definitiva de la nova ordenança reguladora de l’ICO (impost sobre construccions, instal.lacions i obres)

6. Resolució d’al.legacions i aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’equipament esportiu en sòl no urbanitzable (Pich & Putt) Can Pasqual.

7. Ratificació acord adoptat per Decret de l’Alcaldia.

8. Proposicions i preguntes.

Cercador