Sessió extraordinària 22-07-2019

A les 20.30 h a la sala de plens de l'Ajuntament

Ordre del dia

1. Periodicitat de les sessions ordinàries de Ple Municipal

2. Creació de la Junta de Govern Local

3. Composició de la Comissió especial de comptes

4. Composició dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats

5. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació

6. Nomenament del tresorer de l'Ajuntament

7. Nomenament del tresorer del Patronat del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella

8. Coneixement del Decret d'alcadia en matèria de nomenament de tinents d'alcalde

9. Coneixement del Decret d'alcadia en matèria de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

10. Coneixement de les delegacions d'alcaldia a la Junta de Govern Local

11. Coneixement de la delegació genèrica de les àrees de serveis públics municipals als regidors per part de l'alcaldia

12. Constitució dels grups polítics municipals

Cercador