Sessió extraordinària Ple Municipal 20-07-2020

Dilluns 20 de juliol de 2020

Ordre del dia

  1. [00:01:04] Dació de compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019.
  2. [00:01:04] Dació de compte de l’Informe resum anual d’Arbúcies dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019.
  3. [01:10:01] Aprovació inicial expedient suplement de crèdit núm. 3-SC5/2020 - Habilitació de crèdit per baixa de partida.
  4. [01:16:21] Ratificació Decret d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020 per subvencions a entitats d'acció social.
  5. [01:18:17] Precs i preguntes.