Sessió ordinària 04-10-11

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 04/10/11

Ordre del dia


0- Presentació

1- Lectura i aprovació, si s'escau, actes de les sessions anteriors

2- Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU d'Arbúcies, en relació als usos permesos en zona d'indústria urbana (Clau 10)

3- Aprovació inicial del Pla Especial de millora urbana de Can Casadesus-AOE12

4- Aprovació provisional del Pla Especial del Càmping la Vall del Vidal

5- Aprovació del conveni de cessió d'ús a la Societat de Caçadors d'Arbúcies, del local situat al Paratge de Cal Gall

6- Aprovació inicial de denominació de nous carrers a Arbúcies

7- Acceptació de la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per al finançament anual de les places de la Llar d'infants municipal El Jardinet

8- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 311 de data 29/06/2011, de designació nous membres de la Comissió de delimitació

9- Informes de les Conselleries

10- Proposicions i preguntes

11- Proposicions i preguntes

12- Proposicions i preguntes

13- Proposicions i preguntes

14- Proposicions i preguntes

Cercador