Sessió ordinària 11-11-2019

A les 20.30 h a la sala de plens de l'Ajuntament

1.- Lectura i aprovació, si escau, actes de sessions anteriors.

2.- Aprovació del projecte d'obres modificat a la zona poliesportiva de Can Delfí i de la modificació del contracte per a la seva execució.

3.- Aprovació Plec de clàusules reguladores i convocatòria del procediment per a la concessió de l'ús privatiu d'una porció de terreny a la zona industrial del Prat del Moliner.

4.- Aprovació de la creació, organització i funcionament del Consell de Govern Municipal.

5.- Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de nomenament de nous membres de la JGL.

6.- Nou acord sobre règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.

7.- Nomenament representants de l'Ajuntament en el Consorci per la normalització lingüística CPNL.

8.- Nomenament de representants polítics per l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

9.- Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals "Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines".

10.- Es dóna compte al Ple del contingut del decret de l'Alcaldia 2019DECR000213 DEL 09/05/2019 sobre la inclusió de l'Ajuntament d'Arbúcies a la comunitat de Municipis del Baix Montseny.

11.- Aprovació provisional modificació diverses ordenances municipals que han de regir durant l'any 2020.

12.- Moció de l'Alcaldia per a la derogació definitiva del projecte del ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes i per a una alternativa sostenible.

13.- Moció de CUP Arbúcies relativa al cartipàs.

14.- Moció de CUP Arbúcies sobre Llei de transparència.

15.- Moció en suport a la 3a vaga pel clima del 27S i per l'emergència climàtica.

16.- Moció presentada per ERC i CUP per minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la població d'Arbúcies.

17.- Moció d'ERC per millorar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques.

18.- Moció presentada per ERC i CUP pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.

19.- Moció que presenta la CUP en suport a Rojava i en defensa de la pau a l'Orient Mitjà.

20.- Precs i preguntes

Cercador