Sessió ordinària 19-04-18

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost, exercici 2017.

2. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl al municipi d'Arbúcies

3. Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances municipals

4. Aprovació projecte bàsic Reforma i Ampliació de l'Hotel d'Entitats, per a convertir-lo en Llar municipal de Jubilats.

5. Ratificació i aprovació acord de la Junta de Govern Local del 29 de març de 2018: Aprovació festes locals per a l'any 2019

6. Proposicions i preguntes


Cercador