Sessió ordinària 22-11-2018

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació si escau d’actes de sessions anteriors
1.1. PLE2017/8 ordinària 22/12/2017
1.2. PLE2018/1 extraordinària amb urgència 28/02/2018
1.3. PLE2018/2 extraordinària amb urgència 26/03/2018
1.4. PLE2018/3 ordinària 19/04/2018

2. Aprovació definitiva projecte obra de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona poliesportiva de Can Delfí.

3. Adjudicació contracte d'obres d'execució del projecte de "Piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona poliesportiva de Can Delfí.

4. Resolució de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador 4/2018 instruït contra Patrimonial Joan Grau S.L.

5. Aprovació provisional de la modificació del Projecte educatiu de centre de la llar d'infants municipal El Jardinet.

6. Moció presentada per ERC-Arbúcies, per l'obertura de la placeta de Ca l'Ànima.

7. Moció presentada per ERC-Arbúcies: per una administració socialment responsable.

8.Proposicions i preguntes

Cercador