Sessió ordinària 23-03-2020

A les 20.30 h a la sala de plens de l'Ajuntament (plaça 1 d'octubre)

Ordre del dia:

[00:15:27] 1.- Donar compte al Ple de les accions, resolucions i mesures preventives adoptades per l'Ajuntament, enfront el Coronavirus.

[01:31:10] Moció d’urgència: Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

[01:51:45] 2.- Donar compte al Ple del Decret d'aprovació de la liquidació exercici 2019.

[01:54:03] 3.- Donar compte al Ple dels decrets de reparament executats dins l'exercici 2019.

[02:28:46] 4.- Aprovació inicial del Pressupost general de l'exercici 2020 i de la plantilla de personal.

[04:37:48] 5.- Aprovació provisional del document "Modificació del Pla Especial del Càmping Del Vidal - versió març 2020".

[05:02:12] 6.- Precs i preguntes

Cercador