Sessió ordinària Ple Municipal 11-11-2019

Dilluns 11 de novembre a les 20.30 h

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si escau, actes de sessions anteriors.
 2. Aprovació del projecte d'obres modificat a la zona poliesportiva de Can Delfí i de la modificació del contracte per a la seva execució.
 3. Aprovació Plec de clàusules reguladores i convocatòria del procediment per a la concessió de l'ús privatiu d'una porció de terreny a la zona industrial del Prat del Moliner.
 4. Aprovació de la creació, organització i funcionament del Consell de Govern Municipal.
 5. Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de nomenament de nous membres de la JGL.
 6. Nou acord sobre règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
 7. Nomenament representants de l'Ajuntament en el Consorci per la normalització lingüística CPNL.
 8. Nomenament de representants polítics per l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
 9. Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals "Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines".
 10. Es dóna compte al Ple del contingut del decret de l'Alcaldia 2019DECR000213 DEL 09/05/2019 sobre la inclusió de l'Ajuntament d'Arbúcies a la comunitat de Municipis del Baix Montseny.
 11. Aprovació provisional modificació diverses ordenances municipals que han de regir durant l'any 2020.
 12. Moció de l'Alcaldia per a la derogació definitiva del projecte del ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes i per a una alternativa sostenible.
 13. Moció de CUP Arbúcies relativa al cartipàs.
 14. Moció de CUP Arbúcies sobre Llei de transparència.
 15. Moció en suport a la 3a vaga pel clima del 27S i per l'emergència climàtica.
 16. Moció presentada per ERC i CUP per minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la població d'Arbúcies.
 17. Moció d'ERC per millorar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques.
 18. Moció presentada per ERC i CUP pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
 19. Moció que presenta la CUP en suport a Rojava i en defensa de la pau a l'Orient Mitjà.
 20. Precs i preguntes