Sessió ordinària Ple Municipal 28-10-2020

Dimecres 28 d'octubre de 2020 a les 7 de la tarda

Ordre del dia

 1. [00:01:30] Aprovació, si s'escau, d'actes de sessions anteriors
 2. [00:01:58] Aprovació delegació de competències administratives en el Consell Comarcal de la Selva, del SAD social - SAD dependència
 3. [00:01:58] Aprovació adhesió a l'empresa pública SUMAR, per a la contractació d'altres serveis d'Atenció Domiciliària
 4. [00:35:02] Acceptació subscripció nou conveni marc de col.laboració amb el Servei Català de Trànsit, en matèria de seguretat viària
 5. [00:40:24] Sol.licitar la delegació de competència sancionadora per la comissió d'infraccions lleus a l'Ajuntament d'Arbúcies, segons article 14.4 del Decret Llei 30/2020 de 4 d'agost
 6. [00:43:06] Aprovació conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura, l'Oficina de suport a la iniciativa cultura i l'ajuntament d'Arbúcies, per a les obres de remodelació i ampliació del Museu La Gabella
 7. [00:49:35] Aprovació Pla director de Cooperació i Solidaritat
 8. [00:48:02] Donar compte al Ple, acord d'aprovació substitució dies festius amb permís d'obertura de comerços
 9. [01:09:30] Donar compte al Ple del decret de nomenament a Antoni Ronda i Rodriguez, com a adjunt d'Alcaldia
 10. [01:13:27] Reafirmació de la denominació de la Plaça 1 d'Octubre
 11. [01:17:26] Moció relativa a les ocupacions delinqüencials d'habitatges
 12. [01:47:17] Moció presentada pel grup municipal d'ERC per retirar els honors Joan Carles I
 13. [01:52:49] Precs i preguntes