Sessió ordinària Ple Municipal 23-03-2020

Dilluns 23 de març de 2020

Ordre del dia

  1. [00:15:27] - Donar compte al Ple de les accions, resolucions i mesures preventives adoptades per l'Ajuntament, enfront el Coronavirus.
  2. [01:31:10] - Moció d’urgència: Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus
  3. [01:51:45] - Donar compte al Ple del Decret d'aprovació de la liquidació exercici 2019.
  4. [01:54:03] - Donar compte al Ple dels decrets de reparament executats dins l'exercici 2019.
  5. [02:28:46] - Aprovació inicial del Pressupost general de l'exercici 2020 i de la plantilla de personal.
  6. [04:37:48] - Aprovació provisional del document "Modificació del Pla Especial del Càmping Del Vidal - versió març 2020".
  7. [05:02:12] - Precs i preguntes