Sessió ordinària Ple Municipal 30-09-2020

Dimecres 30 de setembre de 2020

Ordre del dia:

  1. [00:12:58] Lectura i aprovació, actes de sessions anteriors
  2. [00:14:59] Aprovació Compte General de l'Ajuntament i Patronat Museu, exercici 2019
  3. [00:18:51] Aprovació inicial de la nova ordenança municipal de preu públic per la prestació dels serveis de piscines i d'instal·lacions esportives municipals
  4. [00:34:54] Aprovació Festes Locals 2021
  5. [00:35:46] Atorgament de la concessió demanial d'una porció de terreny a la zona industrial Prat del Moliner
  6. [00:38:24] Ratificació dela Moció per a la suficiència financera dels ens locals
  7. [01:17:39] Ratificació de l'acord d'aprovació del manifest dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny
  8. [01:29:30] Acceptació subscripció nou conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, en matèria de denúncia i d'infraccions de trànsit
  9. [01:31:43] Precs i preguntes