Tràmits presencials

 

 
URBANISME Arxiu
Sol.licitud de certificat de règim urbanístic Descarregar
Sol.licitud de certificat d’alineacions i rasants Descarregar
Sol.licitud de certificat de compatibilitat urbanística Descarregar
Sol.licitud de certificat de legalitat urbanística Descarregar
Sol.licitud d’informe urbanístic previ Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística de parcel.lació Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal Descarregar
Sol.licitud de certificat de número de policia Descarregar
Sol.licitud per obtenir subvenció per a rehabilitació de façana Descarregar

 

OBRES Arxiu
Sol.licitud de llicència urbanística d'obres majors Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'obres menors Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística de construcció de piscines descobertes d'ús privat Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'enderroc Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística de canvi d'ús Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística de primera ocupació i utilització parcial d'edificis Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (moviments de terres i/o esplanacions de terrenys) Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (tala de masses arbòries) Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals) Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (extracció d'àrids i/o dipòsits de materials) Descarregar
Sol.licitud de llicència urbanística d'ús i obres provisionals Descarregar
Comunicació prèvia d'obres mínimes Descarregar
Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis Descarregar
Comunicació prèvia de canvi d'ús no residencial en sòl urbà Descarregar
Comunicació prèvia d'instal.lació de tanques Descarregar
Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa urbanística municipal en matèria de tanques a Arbúcies Descarregar
Comunicació prèvia de col.locació de cartells Descarregar
Sol.licitud d'autorització per a la instal·lació d'una grua torre Descarregar
Sol.licitud d'autorització per a la ocupació de via pública Descarregar
Sol.licitud de canvi del titular d'una llicència d'obra vigent Descarregar
Sol.licitud de pròrroga d'una llicència d'obra vigent Descarregar
Sol.licitud de devolució de fiances de residus Descarregar
Sol.licitud de devolució de fiances d'urbanització Descarregar
Sol.licitud de devolució de fiances d'obertura de rases Descarregar
Comunicació de modificació de projecte no substancial Descarregar
Comunicació prèvia d'instal.lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica Descarregar
Declaració responsable de l'empresa instal.ladora d'una instal.lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica Descarregar
Nomenament de contractista Descarregar

 

 

ACTIVITATS Arxiu
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Descarregar
Declaració responsable d'establiments de restauració mòbil Descarregar
Comunicació d'activitat innòcua ramadera Descarregar
Memòria d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari Descarregar

* La resta de tràmits referents a Activitats s'han de fer per mitjans telemàtics segons estableix la Llei de Facilitació de l'activitat econòmica. Trobareu el llistat de tràmits disponibles fent clic aquí

 

 

ALTRES Arxiu
Instància genèrica Descarregar
Sol.licitud per obtenir informe municipal d’habitatge suficient Descarregar
Document de representació per realitzar tràmits administratius en nom d'una altre persona Descarregar
Formulari d'autorització o revocació per a les notificacions electròniques (per imprimir i omplir a mà) Descarregar
Formulari d'autorització o revocació per a les notificacions electròniques (per omplir digitalment) Descarregar
Reclamació per danys Descarregar
Sol.licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal Descarregar
Hotel d'Entitats Descarregar
Domiciliació Bancària Descarregar
Canvi de domicili Descarregar
Pagament Fraccionat Descarregar
Sol.licitud de Material Descarregar
Plec de descàrrec (Multes) Descarregar
Sol.licitud Poliesportiu Descarregar
Sol.licitud de Treball Descarregar