Tràmits presencials

 

Més habituals: 

 

 
URBANISME Arxiu
Sol.licitud de certificat de règim urbanístic Obrir
Sol.licitud de certificat d’alineacions i rasants Obrir
Sol.licitud de certificat de compatibilitat urbanística Obrir
Sol.licitud de certificat d'antiguitat i legalitat urbanística Obrir
Sol.licitud d’informe urbanístic previ Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística de parcel.lació Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal Obrir
Sol.licitud de certificat de número de policia Obrir
Sol.licitud per obtenir subvenció per a rehabilitació de façana Obrir

 

OBRES Arxiu
Sol.licitud de llicència urbanística d'obres majors Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'obres menors Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística de construcció de piscines descobertes d'ús privat Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'enderroc Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística de canvi d'ús Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística de primera ocupació i utilització parcial d'edificis Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (moviments de terres i/o esplanacions de terrenys) Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (tala de masses arbòries) Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals) Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'alteració del medi rural (extracció d'àrids i/o dipòsits de materials) Obrir
Sol.licitud de llicència urbanística d'ús i obres provisionals Obrir
Comunicació prèvia d'obres mínimes (*vàlida només en sol urbà) Obrir
Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis Obrir
Comunicació prèvia de canvi d'ús no residencial en sòl urbà Obrir
Comunicació prèvia d'instal.lació de tanques (*vàlida només en sol urbà) Obrir
Comunicació prèvia de col.locació de cartells (*vàlida només en sol urbà) Obrir
Sol.licitud d'autorització per a la instal·lació d'una grua torre Obrir
Sol.licitud d'autorització per a la ocupació de via pública Obrir
Sol.licitud de canvi de titular d'una llicència d'obra vigent Obrir
Sol.licitud de pròrroga d'una llicència d'obra vigent Obrir
Sol.licitud de devolució de fiances de residus Obrir
Sol.licitud de devolució de fiances d'urbanització Obrir
Sol.licitud de devolució de fiances d'obertura de rases Obrir
Comunicació prèvia de modificació de projecte no substancial Obrir
Comunicació prèvia d'instal.lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica         (*vàlida només en sol urbà) Obrir

 

 

ACTIVITATS Arxiu
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Obrir
Declaració responsable d'establiments de restauració mòbil Obrir
Comunicació d'activitat innòcua ramadera Obrir
Memòria d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari Obrir
Notificació de torres de refrigeració (TR) i condensadors evaporatius (CE) Obrir
Comunicació d'obertura de piscines d'ús públic de temporada Obrir

* La resta de tràmits referents a Activitats s'han de fer per mitjans telemàtics segons estableix la Llei de Facilitació de l'activitat econòmica. Trobareu el llistat de tràmits disponibles fent clic aquí

 

 

ALTRES Arxiu
Instància genèrica Obrir
Sol.licitud per obtenir informe municipal d’habitatge suficient Obrir
Declaració responsable de l'empresa instal.ladora d'una instal.lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica Obrir
Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa urbanística municipal en matèria de tanques a Arbúcies Obrir
Nomenament de contractista Obrir
Document de representació per realitzar tràmits administratius en nom d'una altre persona Obrir
Formulari d'autorització o revocació per a les notificacions electròniques (per imprimir i omplir a mà) Obrir
Formulari d'autorització o revocació per a les notificacions electròniques (per omplir digitalment) Obrir
Reclamació per danys Obrir
Domiciliació Bancària Obrir
Canvi de domicili Obrir
Pagament Fraccionat Obrir
Sol.licitud de Material Obrir
Plec de descàrrec (Multes) Obrir
Sol·licitud de registre a la borsa de treball d'inscripció permanent i creació de llista d'espera Obrir