Pla de Polítiques de dones de la Selva

El Ple de l’Ajuntament del dia 17 de maig de 2021 va aprovar per unanimitat l’adhesió del municipi d'Arbúcies al Pla de Dones de la Selva pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.

Aquest pla va ser elaborat pel personal tècnic del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i es basa en la diagnosi prèvia i l’anàlisi de les dades de la situació de les dones que viuen als 26 municipis de la comarca de la Selva i que formen part de l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.

El Pla de polítiques de dones de la Selva s’emmarca en el desplegament de les següents normatives:

  • Pacte europeu per la igualtat de gènere (2011-2020) del Consell de la Unió Europea.
  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH) de nivell estatal.
  • Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
  • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, del Parlament de Catalunya.
  • Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015.

És en aquest sentit que les línies d’accions del Pla de dones es defineixen dues línies de treball:

  • Incorporar la transversalitat de gènere en tots els estadis de les polítiques públiques per desenvolupar noves formes de gestió pública que incorporin les habilitats i les competències s’ambdós sexes, i construir espais de cooperació i de relació que potenciïn les capacitats i interessos de dones i homes.
  • Dinamitzar els recursos existents i crear nous actius per donar resposta a les necessitats i interessos de les dones de la comarca. Mitjançant l’adhesió al Pla de Dones de la Selva, es col·laborarà en el desenvolupament d’accions d’igualtat de la diversitat afectiu-sexual i de gènere.