07/04/2021 - Política

S'obre el període per a la presentació de candidatures per l'elecció de Jutge de Pau a Arbúcies, titular i substitut

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de maig

S’ha obert la convocatòria per cobrir les places de Jutge de Pau, titular i substitut, amb l’objectiu de renovar els càrrecs actuals. Totes aquelles persones que s’hi vulguin presentar, poden presentar els models normalitzats, junt amb la documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament fins al 4 de maig de 2021. 

Les persones interessades han de tenir els següents requisits:

-    Majoria d’edat
-    Estar en possessió de la ciutadania espanyola
-    No trobar-se incurs en les causes d’incompatibilitat i prohibició regulades des de
l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder judicial
-    No estar incapacitat físicament o psíquicament per la funció judicial
-    No estar condemnat per delictes dolosos
-    estar en ple exercici dels drets civils

Les instàncies s’han de presentar al Registre General de la Corporació, en horari d’oficina, i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

- DNI (còpia compulsada)
- Curriculum Vitae, indicant l’activitat que s’exerceix en l’actualitat.
- Declaració responsable o jurada de no trobar-se afectat per cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat marcades per la llei. 

Podeu consultar l’edicte publicat aquí al Tauler d’Edictes electrònic de l’Ajuntament: