Servei de comptabilitat i gestió energètica a l'Ajuntament d'Arbúcies

El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa en què pobles, ciutats i regions es comprometen a reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a resultat d'un augment del 20% de l'eficiència energètica, i arribar a una quota del 20% provinent de fonts d'energia renovables (pacte 20-20-20 pel 2020). Davant les previsions i la necessitat de fixar un nou termini, el 2021 es renova el compromís climàtic amb el nou Pacte d’Alcaldies per l’Energia i el Clima, que incorpora accions de mitigació, adaptació i resiliència i transició justa a partir de les següents premisses: 

 

 • La reducció d'emissions de GEH més enllà del 55% per l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables. També es fixa la visió d'assolir la neutralitat climàtica l'any 2050. 
 • El compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats i pobles afegint la redacció d’un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i accions d’adaptació.  
 • Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible i la transició energètica sigui justa i no deixi a ningú endarrere. Per tant, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) ha evolucionat a un nou Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) amb la planificació d’acció de les dues vessants: la mitigació i l’adaptació per assolir els nous objectius fixats.

El Consell Comarcal de la Selva, l’any 2011, va crear l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva, actualment adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, en data 15 de maig de 2012 es va aprovar el reglament regulador del servei de l’Agència i el 10 d’abril de 2014 s’aprovà l’actualització del seu projecte. 

El Consell Comarcal de la Selva, per mitjà de l’Agència Comarcal de l’Energia, ha donat suport a la signatura del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses dels municipis de la comarca i s’ha encarregat de la redacció de PAES per a diferents municipis de la comarca, redacció d’informes de seguiment de PAES, així com la prestació del servei de comptabilitat i la gestió de subministraments energètics municipals, en el marc de les convocatòries d’ajuts impulsades per la Diputació de Girona dels darrers anys. 

L’Ajuntament d’Arbúcies, en data 1 de desembre de 2011, va signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i ha redactat i aprovat definitivament el PAES en data 5 de febrer de 2013. Una de les actuacions considerades en el PAES és la implantació d’un sistema de control i seguiment tècnic del consum de subministraments energètics. El consistori va aprovar l’adhesió al nou Pacte el dia 26 de febrer de 2021.

L’Ajuntament d’Arbúcies el 2015 signa el conveni amb l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva que regula el servei de comptabilitat i gestió energètica municipal. 

En aquesta mateixa línia, la Diputació de Girona aprova la convocatòria d’ajuts per a l’execució d’accions en el marc de la campanya “Del pla a l’acció” per a l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica i de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’Alcaldes. La subvenció inclou una línia específica (línia 1) d’ajut a serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals per a municipis de menys de 20.000 habitants. L’ajuntament d’Arbúcies any rere any sol·licita aquesta subvenció i gràcies a l’ajut rebut per la Diputació de Girona es finança gairebé la totalitat del servei de comptabilitat i gestió energètica (70%).

Subvencions rebudes per l’Ajuntament d’Arbúcies per part del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona en concepte de Servei de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals:
 
Any 2022 – 2.016,00 €
Any 2020 – 1.701,00 €
Any 2018 – 1.872,00 €
Any 2017 – 900,00 €
Any 2015 – 1490,00 €

Objectius del Servei de comptabilitat energètica: 

 • Realitzar un seguiment exhaustiu del consum d’energia dels equipaments municipals. 
 • Realitzar una anàlisi dels consums. 
 • Comprovar la correcta facturació de les pòlisses. 
 • Controlar el subministrament d’energia. 
 • Identificar les oportunitats d’estalvi energètic i millores dels subministraments. 
 • Assegurar l’execució de les millores prèviament proposades.  

Com es realitza la Comptabilitat energètica?
A través d’un programa informàtic, EnergiZa.

El programa EnergiZa és una aplicació web que permet gestionar i analitzar el consum energètic que generen les instal·lacions (equipaments, quadres d’enllumenat, quadres de bombeig, etc.) a partir de les dades del contracte signat amb les comercialitzadores i de la informació de facturació introduïda per a cadascuna de les pòlisses. Aquest programa, doncs, permet conèixer de forma exhaustiva els consums dels diferents punts de subministrament i controlar la comptabilitat energètica municipal. 


La gestió del programa permet: 

 • Introduir consums i costos mensuals en formats d’arxiu informàtic estructurat (.csv, .xls, .xml, etc.) a partir de la facturació que es vagi rebent. 
 • Validar mensualment els arxius de facturació. 
 • Tractar periòdicament les alarmes energètiques amb la gestió de les incidències segons les desviacions detectades i comunicació de les que requereixen actuació, així com les gestions administratives derivades d’aquestes (contacte amb comercialitzadora, reclamacions i canvis de potències contractades). 
 • Emissió d’un informe anual amb el balanç de consum energètic, despesa associada i equivalent d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). La contractació del programa des del Consell Comarcal va acompanyada d’assessorament tècnic continuat per facilitar la interpretació de les dades i donar les instruccions adequades per millorar i adequar els sistemes. 

Què es gestiona amb el Servei de Comptabilitat Energètica?
L’Ajuntament d’Arbúcies té contractats 56 punts de subministrament elèctric, distribuïts de la següent manera: enllumenat públic 23, edificis municipals 29, estacions de bombeig 2 i semàfors 1.
La companyia comercialitzadora d’electricitat que té actualment contractada l’Ajuntament és ENDESA ENERGIA S.A.U a través de l’ACM.